Helgeland havn IKS forvalter eierkommunenes sjøområder i henhold til havne- og farvannsloven.

Mål: Helgeland havn IKS skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskapning, havne- og byutvikling.

Derfor skal selskapet:

  1. Være en pådriver, og skape forutsigbarhet og utviklingsmuligheter for næringslivet som har en naturlig tilhørighet til havneanlegg . 
  2. Tilstrebe en organisasjon med høy kompetanse på havnedrift og forvaltning av eierkommunenes sjøområder.
  3. Være en attraktiv samarbeidspartner i byutvikling ved å gjøre sjøfronten attraktiv for havnerelatert virksomhet.
  4. Være en naturlig kommunikasjonspartner for havnespørsmål i regionen, og delta aktivt med å arrangere konferanser og møter vedrørende havne- og logistikkspørsmål.
  5. Etablere et brukerforum der våre største kunder og samarbeidspartnere blir inviter
  6. Ha fokus på FN’s bærekraftsmål.
  7. Påvirke til at eierne er klar på sine forventninger til selskapet, og at rolleavklaringer blir gjort i forhold til foretaket og den øvrige kommunale drift.
  8. Bidra til at spesielt samfunnsnyttige infrastrukturanlegg i kommunene, med mangelfull inntektsmulighet, blir vedlikeholdt og videreutviklet i samarbeid med den aktuelle kommune.