Det er viktig å ta utgangspunkt i eksisterende anlegg for å videreutvikle intermodale løsninger der man ser på helhetlige og effektive logistikkløsninger.

Mål: Helgeland Havn IKS skal befeste og videreutvikle sin rolle som Nordlands offshorehavn, Nordnorges største containerhavn, Nordnorges største havn for utskipning av skogvirke og som en betydelig service- industrihavn, og en stor gods- og passasjerhavn. I tillegg skal selskapet arbeide videre for å være en attraktiv aktør, for havbruksnæringen.

Derfor skal selskapet:

  1. Drive myndighetsutøvelse og forvaltning etter Havne- og farvannslov med tilhørende forskrifter, som eierkommunenes havnefaglige organ.
  2. Involveres i trafikk- og logistikkplanlegging på regionalt nivå, for å tilrettelegge for persontrafikk og overføring av mer gods til sjø.
  3. Ha god kommunikasjon med brukere og operatører i havna, for å sikre en effektiv og sikker havn, med fleksibilitet i havneområdene for å kunne ivareta alle typer operasjoner og transportbehov.
  4. Selskapet skal ta i bruk ny teknologi vedrørende havnedrift, og derved sikre en effektiv og rasjonell havnedrift.
  5. Selskapet skal ha høy servicegrad overfor brukere, og ivareta eiernes anlegg og verdier slik at disse framstår som moderne og effektive.
  6. Være en naturlig samarbeidspartner for store og små transport- og logistikkaktører, samt andre innen transport og samferdsel.
  7. Være en aktiv aktør i forskjellige nettverkssamarbeid, og å drive aktiv næringspolitik.
  8. Være aktive i markedsarbeid.