Utleie av fast eiendom står for en stor del av selskapets inntekter, og det planlegges med at dette vil være tilfelle også i fremtiden.

Det vil alltid pågå en debatt om bruk av havneareal, blant annet til formål som ikke er forenlig med aktiv havnevirksomhet. Selskapet må i slike debatter tilføre havnefaglige argumenter, som sikrer at gode og fremtidsrettede løsninger blir valgt.

Selskapets verdier skal forvaltes på en slik måte at det skapes merverdi for selskapets eiere og dens brukere. Selskapet skal være selvfinansierende med fokus på å skape overskudd, så ikke øvrige kommunale budsjetter hos eierkommunene blir belastet i forhold til selskapets lånebelastning og drift.

Mål: Helgeland havn IKS skal forvalte arealer, bygninger og havneanlegg på en slik måte at de skaper merverdi, ved å legge til rette for brukernes behov, og skape utvikling.

Derfor skal selskapet:

  1. Utøve aktiv, lønnsom og langsiktig eiendomsforvaltning som er attraktiv å lei.
  2. Planlegge, og bygge slik at selskapet fremstår som en attraktiv utleier med stor fleksibilitet i sin eiendomsforvaltning.
  3. Etablere klare skiller mellom arealer for havne- og næringsutvikling, og arealer for annen bruk.
  4. Utvikle selskapets eiendommer i samarbeid med andre.
  5. Vurdere etablering av egne driftsselskap der dette er hensiktsmessig.