Helgeland havn IKS sitt havneavsnitt i Mosjøen er en av Nord-Norges viktigste industrihavner, med utskiping av tømmer, og lasting - lossing av produkter for industrien, mens havneavsnitt i Sandnessjøen er Nordlands eneste offshorehavn. Det vil derfor i de kommende år være viktig å legge forholdene og fasilitetene til rette for å beholde denne posisjonen og å videreutvikle havnen i takt med næringsaktørenes behov.

I eierkommunene er det en betydelig verdiskapning innen havbruksnæringen. Denne næringens behov skal vektlegges ved logistikkplanlegging.

Selskapets utvikling i forhold til økt skipstrafikk, er i stor grad avhengig av at besøkende fartøy kan foreta mannskapsskifte i Sandnessjøen og Mosjøen. Det stilles store krav til fly-frekvens og flyruter inn- og ut fra Sandnessjøen og Mosjøen.

Mål: Helgeland havn IKS skal tilrettelegge for økt gods- og persontransport over sine havneanlegg.

Derfor skal selskapet:

  1. Legg til rette for effektiv og trygg godshåndtering.
  2. Legg til rette for persontrafikk, med effektiv og trygg ferdsel.
  3. Arbeide aktivt for koordinering av effektive transportløsninger mellom sjø, bane, veg og luftfart.
  1. Utvikle fiskerihavntilbudet i regionen.
  2. Sørge for god dialog med brukere og næringsliv, der deres visjoner for utvikling og modernisering blir vurdert.
  3. Ha stort fokus på markedsarbeid overfor selskapets kunder og brukere.
  4. Arbeide for å få klassifisert Helgeland Havn IKS som stamnetthavn.
  5. Være en aktiv aktør i prosjekter som ønsker å fremme sjøveien og jernbanen som godsbærere i et samspill.