Kvalitetsarbeid er en systematisering av tiltak, med tanke på god utvikling av selskapet, og sikre et godt arbeidsmiljø i virksomheten. Dette skal ikke bare være en hjelp til å påse at krav fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift overholdes, men må også ses i lys av økte krav til kvalitetssikring på alle plan i selskapet.

For at Helgeland havn IKS skal kunne fremstå med troverdighet i et mere spesialisert marked, er det svært viktig at selskapet har et funksjonelt og moderne kvalitetssikringssystem. Dette innebærer at foretakets aktiviteter blir beskrevet, risiko-analysert og gjennomført på en styrt måte.

Mål: Helgeland havn IKS skal være et ledende havneforetak i forhold til kvalitets-styrte prosesser, miljøfokus og HMS-arbeid.

Derfor skal selskapet:

 1. Videreutvikle og implementere kvalitetssikringssystemene med nye prosedyre
 2. Involvere havnestyret i kvalitetsarbeide
 3. Lede de ansatte til et aktivt kvalitetsarbeid
 4. Sikre at HMS arbeidet inkluderer alle som oppholder seg på foretakets områder
 5. Gi verneombudet gode arbeidsvilkår, med hensyn på videreutvikling og tid til vernearbeid
 6. Stille krav til kvalitetsarbeidet blant eksterne operatører på havnas anlegg
 7. Utvikle gode beredskapsplaner og -rutiner for havnedriften
 8. Bidra aktivt til økt bruk av miljøvennlig sjøtransport, ved deltagelse i lokale, nasjonale og internasjonale forum
 9. Arbeide for at skip ved kai kan benytte landstrøm
 10. Være en aktiv samarbeidspartner i miljøutvikling innenfor maritime områder
 11. Være bevist på egen rolle i miljøspørsmål, slik at selskapet fremstår som et miljøfokusert selskap blant kunder og samfunnet for øvrig
 12. Sørge for god avfallshåndtering