Helgeland Havn IKS skal ha et godt omdømme blant våre kunder, eiere og samfunnet.

Selskapet skal utøve en aktiv kommunikasjon med havnas brukere, tilby gode elektroniske løsninger, korrekt saksbehandling og bidra til en enklere og mer samordnet forvaltning.

Selskapet skal utøve sin virksomhet med en høy etisk standard.

Selskapet skal gjennom en aktiv kommunikasjon utvikle et godt samarbeid med brukerne. Kundenes krav og forventninger vil i stor grad være styrende for selskapets tilrettelegging.

Mål: Sørge for at Helgeland Havn IKS har et godt omdømme.

Derfor skal selskapet:

  1. Ha et bevist forhold til en helhetlig omdømmebygging for selskapet.
  2. Utarbeide en Markeds- og kommunikasjonsplan.
  3. Ta hensyn til brukernes behov ved planlegging av selskapets drift.
  4. Holde seg oppdatert på nye og endrede, nasjonale og internasjonale forskrifter og direktiver som gjelder havnedrift. 
  5. Involvere medarbeidere i utvikling av virksomheten, slik at organisasjonen har evne til omstilling.
  6. Ha fokus på kompetansebygging hos ansatte og i havnestyret for å sikre at relevant kompetanse er til stede for de mål som til enhver tid settes for selskapet.
  7. Ha fokus på den regionale rollen selskapet har som industri- trafikk- offshore- og godshavn, og tilrettelegge for best mulig ressursutnyttelse av kaier og havnefasiliteter.
  8. Ha et spesielt fokus på å synliggjøre selskapet ovenfor ungdommen.