Mål: Helgeland havn IKS skal drive målrettet markedsarbeid for å sikre og videreutvikle den infrastruktur som havnen besitter i eierkommunene. Det er viktig å markedsføre fordelene for overføring av gods fra bil til båt og bane.

Derfor skal foretaket:

  1. Arbeide for økt næringsaktivitet på anleggene som disponeres av selskapet.
  2. Arbeide for å øke godsmengdene for import- og eksportvarer via eksisterende båtrute som går i et trekantsamband mellom Mosjøen, Island og Rotterdam.
  3. Arbeide for at havnen utvikles som transitthavn for gods som skal videresendes.
  4. Arbeide for at havnen kan tilby funksjonelle lagerfasiliteter for trygg mellomlagring av gods.
  5. Arbeide for at intermodale logistikkløsninger mellom havnene, E6, RV78 og jernbanen blir utviklet og foretrukket av vareeiere og transportører.
  6. Utvikle en markedsplan som jevnlig skal revideres.