Havne- og farvannsloven fastlegger at havnekapitalen som havneneselskapene opparbeider og forvalter etter loven, skal holdes atskilt i egen havnekasse og bare brukes til utvikling, vedlikehold, og drift av havnen med tilgrensende havneområder. Havnekapitalen skal videre benyttes på en måte som sikrer selskapet en sunn økonomi.

Lov om havner og farvann (havne-og farvannsloven)  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-70