Formålsparagrafen i Selskapsavtalen til Helgeland havn IKS

Formål

HH har som formål å:

  • Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og konkurranse-dyktig sjøtransport i regionen.
  • Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltager- kommunenes sjøområder.
  • Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter Lov om havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder.

Målsettingen for Helgeland Havn's virksomhet er at de samlede havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne, ved blant annet å tilrettelegge infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransporten og bruk av intermodale transportløsninger.

For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal Helgeland Havn kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havneselskapet og det næringsliv havnene skal betjene.

Havneselskapet kan delta i allianser og aksjeselskaper som fremmer selskapets formål.

Les hele selskapsavtalen her (PDF, 569KB)