Helgeland havn IKS (HH), org.nr. 914 531 748, er interkommunalt selskap opprettet i henhold til LOV om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6 

Helgeland Havn sine eierkommuner er Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn.
Målsettingen for Helgeland Havns virksomhet er at de samlede havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne, ved blant annet å tilrettelegge infrastrukturen som sikrer best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransport samt bruk av intermodale transportløsninger.