Derfor skal selskapet:

1.1

Involvere seg i trafikk- og logistikkplanlegging på lokalt og regionalt nivå, både for å tilrettelegge for passasjertrafikk og godsoverføring mellom sjø og land.

1.2

Ha god kommunikasjon med brukerne og operatørene av havna, med det formål å ivareta og legge til rette for havneoperasjoner og transportbehov, samt økt effektivitet og sikkerhet.

1.3

Holde seg oppdatert på og ta i bruk ny teknologi som kan øke sikkerhet og effektivitet i havnedriften.

1.4

Ivareta havneanlegg slik at disse får nødvendig vedlikehold og er i henhold til brukernes behov for en sikker og effektiv drift.

1.5

Være en naturlig samarbeidspartner for aktører innen transport og samferdsel.

1.6

Legge til rette for effektiv og trygg godshåndtering i havnene.

1.7

Legge til rette for effektiv og trygg passasjertrafikk i havnene.

1.8

Arbeide aktivt for koordinering av effektive transportløsninger mellom sjø, jernbane, vei og luftfart.

1.9

Ivareta og utvikle fiskerihavntilbudet i regionen.

1.10

Være en aktiv aktør for å fremme utvikling av havbruksnæringen.

1.11

Være en aktiv aktør for å fremme sjøveien og jernbanen som godsbærere.

1.12

Bidra aktivt til økt bruk av miljøvennlig sjøtransport ved deltagelse i lokale, nasjonale og internasjonale forum.

1.13

Legge til rette for at skip ved kai kan benytte landstrøm.

1.14

Ha fokus på den regionale rollen selskapet har som havbruk- industri- trafikk- offshore- og godshavn, og tilrettelegge for best mulig ressursutnyttelse av kaier og havnefasiliteter.

1.15

Arbeide for å øke godsmengdene for import- og eksportvarer via eksisterende båtrute som går i et trekantsamband mellom Mosjøen, Island og Rotterdam.

1.16

Arbeide for at havnen utvikles som transithavn for gods.

1.17

Arbeide for at intermodale logistikkløsninger mellom havnene, E6, RV78 og jernbanen blir utviklet og foretrukket av vareeiere og transportører.