Derfor skal selskapet:

4.1

Etablere en organisasjon med tilstrekkelig kompetanse, organisering og personell for å løse oppgavene selskapet er satt til.

4.2

Legge til rette for at eierkommunene får kommunisere sine forventninger til selskapet. Sørge for rolleavklaring for å skille mellom havn og eierkommune der dette er nødvendig.

4.3

Drive myndighetsutøvelse og forvaltning etter Havne- og farvannslov med tilhørende forskrifter, som eierkommunenes havnefaglige organ.

4.5

Ha stort fokus på marked og kommunikasjonsarbeid overfor selskapets kunder og brukere.

4.6

Videreutvikle og implementere kvalitetssikringssystemene.

4.7

Orientere havnestyret om HMS og kvalitetsarbeidet.

4.8

Lede de ansatte til et aktivt HMS og kvalitetsarbeid.

4.9

Sikre at HMS arbeidet inkluderer alle som oppholder seg på havneselskapets områder.

4.10

Gi verneombudet gode arbeidsvilkår, med hensyn på videreutvikling og tid til vernearbeid.

4.11

Stille krav til kvalitetsarbeidet blant eksterne operatører på havnas anlegg.

4.12

Utvikle gode beredskapsplaner og -rutiner for havnedrift.

4.13

Være bevist på egen rolle i miljøspørsmål.

4.14

Sørge for god avfallshåndtering.

4.15

Holde seg oppdatert på nye og endrede nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og direktiver som gjelder havnedrift.

4.16

Involvere medarbeidere i utvikling av virksomheten, slik at organisasjonen har evne til omstilling.

4.17

Ha fokus på kompetansebygging hos ansatte og i havnestyret for å sikre at relevant kompetanse er til stede for de mål som til enhver tid settes for selskapet.